Stickers

  Sticker name Section Type Rookie Out off
1 1074781
ศิวรักษ์ เทศสูงเนิน Sticker ศิวรักษ์ เทศสูงเนิน
Buriram United -    
2 1074684
ธีราทร บุญมาทัน Sticker ธีราทร บุญมาทัน
Buriram United -    
3 1074708
ประทุม ชูทอง Sticker ประทุม ชูทอง
Buriram United -    
4 1074631
จักรพันธ์ แก้วพรม Sticker จักรพันธ์ แก้วพรม
Buriram United -    
5 1074808
สุมัญญา ปุริสาย Sticker สุมัญญา ปุริสาย
Buriram United -    
6 1074801
สุเชาว์ นุชนุ่ม Sticker สุเชาว์ นุชนุ่ม
Buriram United -    
7 1074816
สุริยา ดอมไธสง Sticker สุริยา ดอมไธสง
Buriram United -    
8 1074829
อภิเชษฐ์ พุฒตาล Sticker อภิเชษฐ์ พุฒตาล
Buriram United -    
9 1074647
ชารีฟ สายนุ้ย Sticker ชารีฟ สายนุ้ย
Buriram United -    
10 1074786
สมเจตร สัตบุษ Sticker สมเจตร สัตบุษ
Buriram United -    
11 1074784
ศุภกิจ จินะใจ Sticker ศุภกิจ จินะใจ
Buriram United -    
12 1074635
จิรวัฒน์ มัครมย์ Sticker จิรวัฒน์ มัครมย์
Buriram United -    
13 1074818
อดิศักดิ์ ไกรษร Sticker อดิศักดิ์ ไกรษร
Buriram United -    
14 1074814
สุรัตน์ สุขะ Sticker สุรัตน์ สุขะ
Buriram United -    
15 1034750
Askar Jadigerov Sticker Askar Jadigerov
Buriram United - Rookie  
16 1050953
Honda Shinnosuke Sticker Honda Shinnosuke
Buriram United -    
17 1074046
Yves Ekwalla Herman Sticker Yves Ekwalla Herman
Buriram United -    
18 1048286
Franck Ohandza Zoa Sticker Franck Ohandza Zoa
Buriram United -    
19 1062281
Obama Joseph Florent Sticker Obama Joseph Florent
Buriram United -    
20 1048394
Frank Opoku Acheampong Sticker Frank Opoku Acheampong
Buriram United -    
21 1074800
สินทวีชัย หทัยรัตนกุล Sticker สินทวีชัย หทัยรัตนกุล
Chonburi F.C. -    
22 1074817
สุรีย์ สุขะ Sticker สุรีย์ สุขะ
Chonburi F.C. -    
23 1074655
ณัฐพงษ์ สมณะ Sticker ณัฐพงษ์ สมณะ
Chonburi F.C. -    
24 1074579
เกียรติประวุฒิ สายแวว Sticker เกียรติประวุฒิ สายแวว
Chonburi F.C. -    
25 1074737
ภานุวัฒน์ จินตะ Sticker ภานุวัฒน์ จินตะ
Chonburi F.C. -    
26 1074805
สุทธินันท์ พุกหอม Sticker สุทธินันท์ พุกหอม
Chonburi F.C. -    
27 1074591
เทิดศักดิ์ ใจมั่น Sticker เทิดศักดิ์ ใจมั่น
Chonburi F.C. -    
28 1074728
พิภพ อ่อนโม้ Sticker พิภพ อ่อนโม้
Chonburi F.C. -    
29 1074826
อนุชา กิจพงษ์ศรี Sticker อนุชา กิจพงษ์ศรี
Chonburi F.C. -    
30 1074614
ไพศาล โพธิ์นา Sticker ไพศาล โพธิ์นา
Chonburi F.C. -    
31 1074823
อดุลย์ หละโสะ Sticker อดุลย์ หละโสะ
Chonburi F.C. -    
32 1074803
สุกรี อีแต Sticker สุกรี อีแต
Chonburi F.C. -    
33 1074575
เกริกฤทธิ์ ทวีกาญจน์ Sticker เกริกฤทธิ์ ทวีกาญจน์
Chonburi F.C. -    
34 1074641
ชลทิตย์ จันทคาม Sticker ชลทิตย์ จันทคาม
Chonburi F.C. -    
35 1074686
นพนนท์ คชพลายุกต์ Sticker นพนนท์ คชพลายุกต์
Chonburi F.C. -    
36 1074698
นูรูล ศรียานเก็ม Sticker นูรูล ศรียานเก็ม
Chonburi F.C. -    
37 1048156
Fode Bangaly Diakite Sticker Fode Bangaly Diakite
Chonburi F.C. -    
38 1057559
Ludovick Takam Sticker Ludovick Takam
Chonburi F.C. -    
39 1055407
Kazuto Kushida Sticker Kazuto Kushida
Chonburi F.C. -    
40 1033570
Anderson Dos Santos Sticker Anderson Dos Santos
Chonburi F.C. -    
41 1074621
กวิน ธรรมสัจจานันท์ Sticker กวิน ธรรมสัจจานันท์
SCG Muangthong United -    
42 1074623
กัมพล ปฐมอรรฆย์กุล Sticker กัมพล ปฐมอรรฆย์กุล
SCG Muangthong United -    
43 1074735
ภานุพงศ์ วงศ์ษา Sticker ภานุพงศ์ วงศ์ษา
SCG Muangthong United -    
44 1074656
ณัฐพร พันธุ์ฤทธิ์ Sticker ณัฐพร พันธุ์ฤทธิ์
SCG Muangthong United -    
45 1074657
ดัสกร ทองเหลา Sticker ดัสกร ทองเหลา
SCG Muangthong United -    
46 1074597
เอกภูมิ โพธารุ่งโรจน์ Sticker เอกภูมิ โพธารุ่งโรจน์
SCG Muangthong United -    
47 1074680
ธีรศิลป์ แดงดา Sticker ธีรศิลป์ แดงดา
SCG Muangthong United -    
48 1074716
ปิยะชาติ ถามะพันธ์ Sticker ปิยะชาติ ถามะพันธ์
SCG Muangthong United -    
49 1074795
สารัช อยู่เย็น Sticker สารัช อยู่เย็น
SCG Muangthong United -    
50 1074632
จักรพันธ์ พรใส Sticker จักรพันธ์ พรใส
SCG Muangthong United -    
51 1074726
พิชิตพงษ์ เฉยฉิว Sticker พิชิตพงษ์ เฉยฉิว
SCG Muangthong United -    
52 1074715
ปิยพล บรรเทา Sticker ปิยพล บรรเทา
SCG Muangthong United -    
53 1074649
ฐิติพันธ์ พ่วงจันทร์ Sticker ฐิติพันธ์ พ่วงจันทร์
SCG Muangthong United -    
54 1074666
ทศพล ลาเทศ Sticker ทศพล ลาเทศ
SCG Muangthong United -    
55 1074742
มงคล นามนวด Sticker มงคล นามนวด
SCG Muangthong United -    
56 1065611
Ri Kwang Chon Sticker Ri Kwang Chon
SCG Muangthong United -    
57 1058892
Mario Gjurovski Sticker Mario Gjurovski
SCG Muangthong United -    
58 1038703
Dagno Siaka Sticker Dagno Siaka
SCG Muangthong United -    
59 1056117
Kone Mohamed Sticker Kone Mohamed
SCG Muangthong United - Rookie  
60 1032321
Adnan Barakat Sticker Adnan Barakat
SCG Muangthong United -    
61 1074710
ประสิทธิ์ โคตรมหา Sticker ประสิทธิ์ โคตรมหา
Pattaya United -    
62 1074690
นริศ ทวีกุล Sticker นริศ ทวีกุล
Pattaya United -    
63 1074763
วิชาญ ปรีดาบุญ Sticker วิชาญ ปรีดาบุญ
Pattaya United -    
64 1074791
สมภพ นิลวงษ์ Sticker สมภพ นิลวงษ์
Pattaya United -    
65 1074695
นิเวส ศิริวงศ์ Sticker นิเวส ศิริวงศ์
Pattaya United -    
66 1074845
อิทธิพล พูลทรัพย์ Sticker อิทธิพล พูลทรัพย์
Pattaya United -    
67 1074681
ธีระเวคิน สีหวงศ์ Sticker ธีระเวคิน สีหวงศ์
Pattaya United -    
68 1074747
รังสฤทธิ์ สุทธิสา Sticker รังสฤทธิ์ สุทธิสา
Pattaya United -    
69 1074592
เปรมวุฒิ วงศ์ดี Sticker เปรมวุฒิ วงศ์ดี
Pattaya United -    
70 1074704
ปฏิพณ เพชรวิเศษ Sticker ปฏิพณ เพชรวิเศษ
Pattaya United -    
71 1074648
ซีเกต หมาดปูเต๊ะ Sticker ซีเกต หมาดปูเต๊ะ
Pattaya United -    
72 1074828
อนุวัฒน์ อินยิน Sticker อนุวัฒน์ อินยิน
Pattaya United -    
73 1074712
ปรัชญา หงษ์อินทร์ Sticker ปรัชญา หงษ์อินทร์
Pattaya United -    
74 1074713
ปริญญา แสนคำหมื่น Sticker ปริญญา แสนคำหมื่น
Pattaya United -    
75 1074620
กฤษณะ ต่ายวัลย์ Sticker กฤษณะ ต่ายวัลย์
Pattaya United -    
76 1074833
อภิสิทธิ์ คำวัง Sticker อภิสิทธิ์ คำวัง
Pattaya United -    
77 1063468
Paul Bekombo Ekollo Sticker Paul Bekombo Ekollo
Pattaya United -    
78 1062283
Obatola Gabriel Ojimi Sticker Obatola Gabriel Ojimi
Pattaya United -    
79 1062339
Ogawa Keisuke Sticker Ogawa Keisuke
Pattaya United -    
80 1054668
Juhas Marian Sticker Juhas Marian
Pattaya United -    
81 1074619
กฤษณะ กลั่นกลิ่น Sticker กฤษณะ กลั่นกลิ่น
Bangkok Glass F.C. -    
82 1074616
กฤษกร เกิดผล Sticker กฤษกร เกิดผล
Bangkok Glass F.C. -    
83 1074755
วสันต์ ฮมแสน Sticker วสันต์ ฮมแสน
Bangkok Glass F.C. -    
84 1074675
ธฤติ โนนศรีชัย Sticker ธฤติ โนนศรีชัย
Bangkok Glass F.C. -    
85 1074687
นพพล ปิตะฝ่าย Sticker นพพล ปิตะฝ่าย
Bangkok Glass F.C. -    
86 1074843
อำนาจ แก้วเขียว Sticker อำนาจ แก้วเขียว
Bangkok Glass F.C. -    
87 1074806
สุธี สุขสมกิจ Sticker สุธี สุขสมกิจ
Bangkok Glass F.C. -    
88 1074760
วิชะยา เดชมิตร Sticker วิชะยา เดชมิตร
Bangkok Glass F.C. -    
89 1074775
ศรัณย์ พรมแก้ว Sticker ศรัณย์ พรมแก้ว
Bangkok Glass F.C. -    
90 1074678
ธีรเทพ วิโนทัย Sticker ธีรเทพ วิโนทัย
Bangkok Glass F.C. -    
91 1074824
อนาวิน จูจีน Sticker อนาวิน จูจีน
Bangkok Glass F.C. -    
92 1074785
ศุภชัย คมศิลป์ Sticker ศุภชัย คมศิลป์
Bangkok Glass F.C. -    
93 1074730
พีรพงศ์ พิชิตโชติรัตน์ Sticker พีรพงศ์ พิชิตโชติรัตน์
Bangkok Glass F.C. -    
94 1074646
ชาตรี ฉิมทะเล Sticker ชาตรี ฉิมทะเล
Bangkok Glass F.C. -    
95 1074660
ทนงศักดิ์ ประจักกะตา Sticker ทนงศักดิ์ ประจักกะตา
Bangkok Glass F.C. -    
96 1074717
ปีเตอร์ แลง Sticker ปีเตอร์ แลง
Bangkok Glass F.C. -    
97 1048111
Flavian Michelini Sticker Flavian Michelini
Bangkok Glass F.C. - Rookie  
98 1032505
Ajayi Gbenga Samuel Sticker Ajayi Gbenga Samuel
Bangkok Glass F.C. -    
99 1050909
Hironori Saruta Sticker Hironori Saruta
Bangkok Glass F.C. -    
100 1072169
Valery Hiek Sticker Valery Hiek
Bangkok Glass F.C. -    
101 1074637
ฉัตรชัย บุตรพรม Sticker ฉัตรชัย บุตรพรม
Osotspa M-150 Saraburi F.C. -    
102 1074709
ประพัฒน์ ยศไทร Sticker ประพัฒน์ ยศไทร
Osotspa M-150 Saraburi F.C. -    
103 1074602
โกศวัต ว่องไวลิขิต Sticker โกศวัต ว่องไวลิขิต
Osotspa M-150 Saraburi F.C. -    
104 1074577
เกรียงศักดิ์ ชุมพรผ่อง Sticker เกรียงศักดิ์ ชุมพรผ่อง
Osotspa M-150 Saraburi F.C. -    
105 1074699
บุญมี บุญรอด Sticker บุญมี บุญรอด
Osotspa M-150 Saraburi F.C. -    
106 1074736
ภานุวัฒน์ ไฟไหล Sticker ภานุวัฒน์ ไฟไหล
Osotspa M-150 Saraburi F.C. -    
107 1074779
ศักดิ์ดา ฝ่ายอินทร์ Sticker ศักดิ์ดา ฝ่ายอินทร์
Osotspa M-150 Saraburi F.C. -    
108 1074583
เจษฎา พัวนะคุณมี Sticker เจษฎา พัวนะคุณมี
Osotspa M-150 Saraburi F.C. -    
109 1074810
สุรเดช ธงชัย Sticker สุรเดช ธงชัย
Osotspa M-150 Saraburi F.C. -    
110 1074831
อภิภู สุนทรพนาเวศ Sticker อภิภู สุนทรพนาเวศ
Osotspa M-150 Saraburi F.C. -    
111 1074772
วุฒิพงศ์ เกิดกุล Sticker วุฒิพงศ์ เกิดกุล
Osotspa M-150 Saraburi F.C. -    
112 1074639
ชนานันท์ ป้อมบุบผา Sticker ชนานันท์ ป้อมบุบผา
Osotspa M-150 Saraburi F.C. -    
113 1074752
วรรณพล ปุษปาคม Sticker วรรณพล ปุษปาคม
Osotspa M-150 Saraburi F.C. -    
114 1074825
อนิรุตน์ สืบยิ้ม Sticker อนิรุตน์ สืบยิ้ม
Osotspa M-150 Saraburi F.C. -    
115 1074622
กอบเดช ชอบมโนธรรม Sticker กอบเดช ชอบมโนธรรม
Osotspa M-150 Saraburi F.C. -    
116 1057777
Luiz Eduardo Purcino Sticker Luiz Eduardo Purcino
Osotspa M-150 Saraburi F.C. -    
117 1073767
Yamamoto Hiroyuki Sticker Yamamoto Hiroyuki
Osotspa M-150 Saraburi F.C. -    
118 1053121
Jimmy Mulisa Sticker Jimmy Mulisa
Osotspa M-150 Saraburi F.C. -    
119 1074550
Zuke Sandile Michale Sticker Zuke Sandile Michale
Osotspa M-150 Saraburi F.C. -    
120 1055381
Katano Hiromichi Sticker Katano Hiromichi
Osotspa M-150 Saraburi F.C. -    
121 1074759
วัลลภ แซ่จิ๋ว Sticker วัลลภ แซ่จิ๋ว
Thai Port F.C. -    
122 1074590
เติมชัย พรหมวันชัย Sticker เติมชัย พรหมวันชัย
Thai Port F.C. -    
123 1074580
เคย์ ลังกาวงษ์ Sticker เคย์ ลังกาวงษ์
Thai Port F.C. -    
124 1074587
เชาวลิต ไปแดน Sticker เชาวลิต ไปแดน
Thai Port F.C. -    
125 1074668
ธงชัย กึนขุนทด Sticker ธงชัย กึนขุนทด
Thai Port F.C. -    
126 1074780
ศิวกร จักขุประสาท Sticker ศิวกร จักขุประสาท
Thai Port F.C. -    
127 1074719
พงษ์พิพัฒน์ คำนวณ Sticker พงษ์พิพัฒน์ คำนวณ
Thai Port F.C. -    
128 1074682
ธีระวุฒิ สันพันธ์ Sticker ธีระวุฒิ สันพันธ์
Thai Port F.C. -    
129 1074605
โอฬาร ลิ้มสัมพันธ์สันติ Sticker โอฬาร ลิ้มสัมพันธ์สันติ
Thai Port F.C. -    
130 1074653
ณรัฐ มุนินทร์นพมาศ Sticker ณรัฐ มุนินทร์นพมาศ
Thai Port F.C. -    
131 1074578
เกียรติเจริญ เรืองปาน Sticker เกียรติเจริญ เรืองปาน
Thai Port F.C. -    
132 1074844
อิทธิพล นนท์ศิริ Sticker อิทธิพล นนท์ศิริ
Thai Port F.C. -    
133 1074738
ภูดิท เนียมคง Sticker ภูดิท เนียมคง
Thai Port F.C. -    
134 1074792
สราวุฒิ คงเจริญ Sticker สราวุฒิ คงเจริญ
Thai Port F.C. -    
135 1051150
Hyun Whoo Sticker Hyun Whoo
Thai Port F.C. -    
136 1037090
Carl Olof Sando Hviden Watson Sticker Carl Olof Sando Hviden Watson
Thai Port F.C. -    
137 1032964
Alex Luis Da Costa Ruela Sticker Alex Luis Da Costa Ruela
Thai Port F.C. -    
138 1069004
Steven Robb Sticker Steven Robb
Thai Port F.C. -    
139 1035434
Bawe Kim Sticker Bawe Kim
Thai Port F.C. -    
140 1058883
Mario Cesar Da Silva Sticker Mario Cesar Da Silva
Thai Port F.C. -    
141 1074729
พิศาล ดอกไม้แก้ว Sticker พิศาล ดอกไม้แก้ว
BEC-Tero Sasana -    
142 1074600
แซมมวล ป คันนิงแฮม Sticker แซมมวล ป คันนิงแฮม
BEC-Tero Sasana -    
143 1074711
ปรัชญ์ สมัคราษฏร์ Sticker ปรัชญ์ สมัคราษฏร์
BEC-Tero Sasana -    
144 1074746
รังสรรค์ วิวัฒน์ชัยโชค Sticker รังสรรค์ วิวัฒน์ชัยโชค
BEC-Tero Sasana -    
145 1074596
เอกพันธ์ อินทเสน Sticker เอกพันธ์ อินทเสน
BEC-Tero Sasana -    
146 1074744
รณชัย รังสิโย Sticker รณชัย รังสิโย
BEC-Tero Sasana -    
147 1074628
จักรกริช บุญคำ Sticker จักรกริช บุญคำ
BEC-Tero Sasana -    
148 1074615
กรกช วิริยอุดมศิริ Sticker กรกช วิริยอุดมศิริ
BEC-Tero Sasana -    
149 1074691
นฤบดินทร์ วีรวัฒโนดม Sticker นฤบดินทร์ วีรวัฒโนดม
BEC-Tero Sasana -    
150 1074581
เจษฎา จิตสวัสดิ์ Sticker เจษฎา จิตสวัสดิ์
BEC-Tero Sasana -    
151 1074835
อัครพล มีสวัสดิ์ Sticker อัครพล มีสวัสดิ์
BEC-Tero Sasana -    
152 1074638
ชนาธิป สรงกระสินธิ์ Sticker ชนาธิป สรงกระสินธิ์
BEC-Tero Sasana -    
153 1074767
วิศรุต พันนาสี Sticker วิศรุต พันนาสี
BEC-Tero Sasana -    
154 1074692
นฤพล อารมณ์สวะ Sticker นฤพล อารมณ์สวะ
BEC-Tero Sasana -    
155 1074724
พิชิต ใจบุญ Sticker พิชิต ใจบุญ
BEC-Tero Sasana -    
156 1074721
พานุวัฒ ยิ้มสง่า Sticker พานุวัฒ ยิ้มสง่า
BEC-Tero Sasana -    
157 1055756
Kharroubi Khaled Farid Sticker Kharroubi Khaled Farid
BEC-Tero Sasana -    
158 1032782
Aleksandar Jovanovic Sticker Aleksandar Jovanovic
BEC-Tero Sasana -    
159 1049494
Gilbert Koomson Sticker Gilbert Koomson
BEC-Tero Sasana -    
160 1038049
Cleiton Silva Sticker Cleiton Silva
BEC-Tero Sasana - Rookie  
161 1074732
ภัทร ปิยภัทร์กิติ Sticker ภัทร ปิยภัทร์กิติ
Insee Police United -    
162 1074789
สมพงษ์ ยอดอาจ Sticker สมพงษ์ ยอดอาจ
Insee Police United -    
163 1074773
วุฒิพันธ์ พันธะลี Sticker วุฒิพันธ์ พันธะลี
Insee Police United -    
164 1074745
รังสรรค์ เอี่ยมวิโรจน์ Sticker รังสรรค์ เอี่ยมวิโรจน์
Insee Police United -    
165 1074645
ชาคริต บัวทอง Sticker ชาคริต บัวทอง
Insee Police United -    
166 1074669
ธนพัต ณ ท่าเรือ Sticker ธนพัต ณ ท่าเรือ
Insee Police United -    
167 1074811
สุรชาติ สารีพิมพ์ Sticker สุรชาติ สารีพิมพ์
Insee Police United -    
168 1074701
ปกเกล้า อนันต์ Sticker ปกเกล้า อนันต์
Insee Police United -    
169 1074838
อัสมิง แม Sticker อัสมิง แม
Insee Police United -    
170 1074702
ปกรณ์ เปรมภักดิ์ Sticker ปกรณ์ เปรมภักดิ์
Insee Police United -    
171 1074670
ธนัตถ์ วงศ์ศุภลักษณ์ Sticker ธนัตถ์ วงศ์ศุภลักษณ์
Insee Police United -    
172 1074613
ไพฑูรย์ นนทะดี Sticker ไพฑูรย์ นนทะดี
Insee Police United -    
173 1074776
ศรัณยู อินต๊ะราช Sticker ศรัณยู อินต๊ะราช
Insee Police United -    
174 1074718
ปุณณรัตน์ กลิ่นสุคนธ์ Sticker ปุณณรัตน์ กลิ่นสุคนธ์
Insee Police United -    
175 1074588
เดชา เพชรตะกั่ว Sticker เดชา เพชรตะกั่ว
Insee Police United -    
176 1052106
Jae Hong Park Sticker Jae Hong Park
Insee Police United -    
177 1033432
Amara Jerry Sticker Amara Jerry
Insee Police United -    
178 1063508
Paul James Reid Sticker Paul James Reid
Insee Police United -    
179 1042437
Felipe Ferreira Sticker Felipe Ferreira
Insee Police United -    
180 1056766
Leandro Dos Santos Sticker Leandro Dos Santos
Insee Police United -    
181 1074661
ทนงศักดิ์ พันภิพัฒน์ Sticker ทนงศักดิ์ พันภิพัฒน์
Chiangrai United -    
182 1074839
อาทิตย์ ธนูศร Sticker อาทิตย์ ธนูศร
Chiangrai United -    
183 1074618
กฤษฎี ประกอบของ Sticker กฤษฎี ประกอบของ
Chiangrai United -    
184 1074842
อานนท์ นานอก Sticker อานนท์ นานอก
Chiangrai United -    
185 1074821
อดิศักดิ์ ศรีงาม Sticker อดิศักดิ์ ศรีงาม
Chiangrai United -    
186 1074676
ธวัชชัย ทองฮวด Sticker ธวัชชัย ทองฮวด
Chiangrai United -    
187 1074683
ธีระศักดิ์ โพธิ์อ้น Sticker ธีระศักดิ์ โพธิ์อ้น
Chiangrai United -    
188 1074694
นันทวัฒน์ แทนโสภา Sticker นันทวัฒน์ แทนโสภา
Chiangrai United -    
189 1074749
รัฐพล อัฐวงศ์ Sticker รัฐพล อัฐวงศ์
Chiangrai United -    
190 1074764
วิทยา นนทะลี Sticker วิทยา นนทะลี
Chiangrai United -    
191 1074847
อิศวะ สิงห์ทอง Sticker อิศวะ สิงห์ทอง
Chiangrai United -    
192 1074733
ภาณุพงศ์ อารัมภ์วิโรจน์ Sticker ภาณุพงศ์ อารัมภ์วิโรจน์
Chiangrai United -    
193 1074604
โชคลาภ นิลแสง Sticker โชคลาภ นิลแสง
Chiangrai United -    
194 1074812
สุรชาติ สิงห์โหง่น Sticker สุรชาติ สิงห์โหง่น
Chiangrai United -    
195 1074750
รุ่งโรจน์ สว่างศรี Sticker รุ่งโรจน์ สว่างศรี
Chiangrai United -    
196 1074754
วสันต์ นาทะสัน Sticker วสันต์ นาทะสัน
Chiangrai United -    
197 1056763
Leandro Assumpcao Sticker Leandro Assumpcao
Chiangrai United -    
198 1048332
Franco Martin Hita Sticker Franco Martin Hita
Chiangrai United -    
199 1071928
Uilian Souza Da Silva Sticker Uilian Souza Da Silva
Chiangrai United -    
200 1034233
Antonio Claudio De Jesus Sticker Antonio Claudio De Jesus
Chiangrai United -    
201 1073618
Won Yoo Hyun Sticker Won Yoo Hyun
TTM ChiangMai F.C. -    
202 1074797
สิทธิพงษ์ มะนาวหวาน Sticker สิทธิพงษ์ มะนาวหวาน
TTM ChiangMai F.C. -    
203 1074599
เอกศักดิ์ บัวเบา Sticker เอกศักดิ์ บัวเบา
TTM ChiangMai F.C. -    
204 1074667
ทัศนา แช่มสะอาด Sticker ทัศนา แช่มสะอาด
TTM ChiangMai F.C. -    
205 1074757
วัชระ มหาวงศ์ Sticker วัชระ มหาวงศ์
TTM ChiangMai F.C. -    
206 1074634
จิรวัฒน์ แก้วโบราณ Sticker จิรวัฒน์ แก้วโบราณ
TTM ChiangMai F.C. -    
207 1074608
ไกรกิตติ อินอุเทน Sticker ไกรกิตติ อินอุเทน
TTM ChiangMai F.C. -    
208 1074582
เจษฎา บุญเรืองรอด Sticker เจษฎา บุญเรืองรอด
TTM ChiangMai F.C. -    
209 1074707
ประดิษฐ์ ทวีไชย Sticker ประดิษฐ์ ทวีไชย
TTM ChiangMai F.C. -    
210 1074830
อภินันท์ แก้วปีลา Sticker อภินันท์ แก้วปีลา
TTM ChiangMai F.C. -    
211 1074751
ลักษณะ คำรืน Sticker ลักษณะ คำรืน
TTM ChiangMai F.C. -    
212 1074783
ศุภกร รามกุหลาบสุข Sticker ศุภกร รามกุหลาบสุข
TTM ChiangMai F.C. -    
213 1074598
เอกลักษณ์ ทองกริต Sticker เอกลักษณ์ ทองกริต
TTM ChiangMai F.C. -    
214 1074663
ทวีทรัพย์ สีนวนน้อย Sticker ทวีทรัพย์ สีนวนน้อย
TTM ChiangMai F.C. -    
215 1074834
อรรถนพ ชัยแป้น Sticker อรรถนพ ชัยแป้น
TTM ChiangMai F.C. -    
216 1074798
สิทธิพันธ์ ชุมช่วย Sticker สิทธิพันธ์ ชุมช่วย
TTM ChiangMai F.C. -    
217 1074720
พัชรินทร์ สุขใส Sticker พัชรินทร์ สุขใส
TTM ChiangMai F.C. -    
218 1054847
Jung Ho Jin Sticker Jung Ho Jin
TTM ChiangMai F.C. -    
219 1055835
Kim Joo Yong Sticker Kim Joo Yong
TTM ChiangMai F.C. -    
220 1056161
Kouadio Daniel N' Pascal Sticker Kouadio Daniel N' Pascal
TTM ChiangMai F.C. -    
221 1074846
อินทรัตน์ อภิญญากุล Sticker อินทรัตน์ อภิญญากุล
Esan United -    
222 1061322
Munze Ulrich Sticker Munze Ulrich
Esan United -    
223 1074761
วิชา นันทะศรี Sticker วิชา นันทะศรี
Esan United -    
224 1074807
สุพรรณ หาดคำ Sticker สุพรรณ หาดคำ
Esan United -    
225 1074625
กิตติพล ปาภูงา Sticker กิตติพล ปาภูงา
Esan United -    
226 1074771
วุฒิชัย ทาทอง Sticker วุฒิชัย ทาทอง
Esan United -    
227 1074671
ธนา ชะนะบุตร Sticker ธนา ชะนะบุตร
Esan United -    
228 1074606
ใหญ่ นิลวงษ์ Sticker ใหญ่ นิลวงษ์
Esan United -    
229 1074679
ธีรชัย งามเจริญ Sticker ธีรชัย งามเจริญ
Esan United -    
230 1074595
เอกพันธ์ จันดากรณ์ Sticker เอกพันธ์ จันดากรณ์
Esan United -    
231 1074837
อัศวิน บุญมั่น Sticker อัศวิน บุญมั่น
Esan United -    
232 1074665
ทศพล การปลูก Sticker ทศพล การปลูก
Esan United -    
233 1074612
ไพโรจน์ โสคำ Sticker ไพโรจน์ โสคำ
Esan United -    
234 1074725
พิชิตชัย จิวขุนทด Sticker พิชิตชัย จิวขุนทด
Esan United -    
235 1074790
สมพร ธัญญเจริญ Sticker สมพร ธัญญเจริญ
Esan United -    
236 1074685
นนทพันธ์ เจียรสถาวงศ์ Sticker นนทพันธ์ เจียรสถาวงศ์
Esan United -    
237 1037530
Chayene Santos Sticker Chayene Santos
Esan United -    
238 1072440
Victor Amaro Sticker Victor Amaro
Esan United -    
239 1050158
Guy Hubert Sticker Guy Hubert
Esan United -    
240 1058603
Marcio Roberto Da Silva Sticker Marcio Roberto Da Silva
Esan United -    
241 1040584
Echenigue Lucas Daniel Sticker Echenigue Lucas Daniel
Army United -    
242 1074603
โกสินทร์ เหมบุตร Sticker โกสินทร์ เหมบุตร
Army United -    
243 1074659
ตระกูลฉัตร ทองใบ Sticker ตระกูลฉัตร ทองใบ
Army United -    
244 1074658
ดาวุฒิ ดินเขต Sticker ดาวุฒิ ดินเขต
Army United -    
245 1074630
จักรพงษ์ สมบูรณ์ Sticker จักรพงษ์ สมบูรณ์
Army United -    
246 1074697
นิพนธ์ คำทอง Sticker นิพนธ์ คำทอง
Army United -    
247 1074677
ธาตรี สีหา Sticker ธาตรี สีหา
Army United -    
248 1074777
ศรายุทธ ชัยคำดี Sticker ศรายุทธ ชัยคำดี
Army United -    
249 1074610
ไกรสรณ์ ศรียันต์ Sticker ไกรสรณ์ ศรียันต์
Army United -    
250 1074758
วันชนะ รัตนะ Sticker วันชนะ รัตนะ
Army United -    
251 1074617
กฤษฎา เก็มเด็น Sticker กฤษฎา เก็มเด็น
Army United -    
252 1074651
ณรงค์ จันทร์เสวก Sticker ณรงค์ จันทร์เสวก
Army United -    
253 1074643
ชัยวัฒน์ นาคเอี่ยม Sticker ชัยวัฒน์ นาคเอี่ยม
Army United -    
254 1074793
สราวุธ ทองสวัสดิ์ Sticker สราวุธ ทองสวัสดิ์
Army United -    
255 1074768
วีรพงษ์ มูลคำแสน Sticker วีรพงษ์ มูลคำแสน
Army United -    
256 1074703
ปกาศิต แสนสุข Sticker ปกาศิต แสนสุข
Army United -    
257 1032889
Alessandro Alves Sticker Alessandro Alves
Army United -    
258 1059525
Matias E. Recio Sticker Matias E. Recio
Army United -    
259 1071464
Tony Costa Sticker Tony Costa
Army United -    
260 1035907
Bjorn Lindemann Sticker Bjorn Lindemann
Army United -    
261 1074770
วีระ เกิดพุดซา Sticker วีระ เกิดพุดซา
TOT SC -    
262 1074601
แมนเทวา ล่ามสมบัติ Sticker แมนเทวา ล่ามสมบัติ
TOT SC -    
263 1074787
สมชาย สิงห์มณี Sticker สมชาย สิงห์มณี
TOT SC -    
264 1074633
จิรณัฐ นนทเกษ Sticker จิรณัฐ นนทเกษ
TOT SC -    
265 1074662
ทรงวุฒิ บัวเพ็ชร Sticker ทรงวุฒิ บัวเพ็ชร
TOT SC -    
266 1074609
ไกรสร ปั้นเจริญ Sticker ไกรสร ปั้นเจริญ
TOT SC -    
267 1074688
นพพล ผลอุดม Sticker นพพล ผลอุดม
TOT SC -    
268 1074674
ธนากรณ์ แดงทอง Sticker ธนากรณ์ แดงทอง
TOT SC -    
269 1074723
พิชิต เกสโร Sticker พิชิต เกสโร
TOT SC -    
270 1074706
ประกิต ดีพร้อม Sticker ประกิต ดีพร้อม
TOT SC -    
271 1074762
วิชาญ นันทะศรี Sticker วิชาญ นันทะศรี
TOT SC -    
272 1074815
สุริยา กุพะลัง Sticker สุริยา กุพะลัง
TOT SC -    
273 1074840
อาทิตย์ บุญพา Sticker อาทิตย์ บุญพา
TOT SC -    
274 1074753
วรุตม์ วงศ์ดี Sticker วรุตม์ วงศ์ดี
TOT SC -    
275 1074705
ปฏิภาณ เพชรพูล Sticker ปฏิภาณ เพชรพูล
TOT SC -    
276 1054876
Junki Lee Sticker Junki Lee
TOT SC -    
277 1069428
Takahiro Kawamura Sticker Takahiro Kawamura
TOT SC -    
278 1065004
Rafael Santana Sticker Rafael Santana
TOT SC -    
279 1039815
Diego Costa / Bastos Walsh Sticker Diego Costa / Bastos Walsh
Tot Sc -    
280 1037557
Cheick Abib Fofana Sticker Cheick Abib Fofana
TOT SC - Rookie  
281 1074731
พุทธศาสน์ บุญปก Sticker พุทธศาสน์ บุญปก
Jenifood Samutsongkhram F.C. -    
282 1074664
ทศพร ศรีเรือง Sticker ทศพร ศรีเรือง
Jenifood Samutsongkhram F.C. -    
283 1074689
นราธิป พยัพพฤกษ์ Sticker นราธิป พยัพพฤกษ์
Jenifood Samutsongkhram F.C. -    
284 1074672
ธนา ศรีพันดร Sticker ธนา ศรีพันดร
Jenifood Samutsongkhram F.C. -    
285 1074594
เอกชัย ปรีชากุล Sticker เอกชัย ปรีชากุล
Jenifood Samutsongkhram F.C. -    
286 1074654
ณหทัย สุขสมบัติ Sticker ณหทัย สุขสมบัติ
Jenifood Samutsongkhram F.C. -    
287 1074624
กิตติพงษ์ สมคะเน Sticker กิตติพงษ์ สมคะเน
Jenifood Samutsongkhram F.C. -    
288 1074584
เจษฎา ภู่เล็ก Sticker เจษฎา ภู่เล็ก
Jenifood Samutsongkhram F.C. -    
289 1074832
อภิวัฒน์ งั่วลำหิน Sticker อภิวัฒน์ งั่วลำหิน
Jenifood Samutsongkhram F.C. -    
290 1074788
สมบูรณ์ กิตติคมกุล Sticker สมบูรณ์ กิตติคมกุล
Jenifood Samutsongkhram F.C. -    
291 1074644
ชัยวุฒิ วัฒนะ Sticker ชัยวุฒิ วัฒนะ
Jenifood Samutsongkhram F.C. -    
292 1074696
นิติพงษ์ ไสยสิทธิ์ Sticker นิติพงษ์ ไสยสิทธิ์
Jenifood Samutsongkhram F.C. -    
293 1074741
ภูวนาท แสงศรี Sticker ภูวนาท แสงศรี
Jenifood Samutsongkhram F.C. -    
294 1074593
เสนีย์ แก้วนาท Sticker เสนีย์ แก้วนาท
Jenifood Samutsongkhram F.C. -    
295 1074650
ณภัทร ธำรงศุภกร Sticker ณภัทร ธำรงศุภกร
Jenifood Samutsongkhram F.C. -    
296 1074589
เดชา สอาดโฉม Sticker เดชา สอาดโฉม
Jenifood Samutsongkhram F.C. -    
297 1062131
Njie Ngenevu Divine Sticker Njie Ngenevu Divine
Jenifood Samutsongkhram F.C. -    
298 1050319
Han Kuk Lee Sticker Han Kuk Lee
Jenifood Samutsongkhram F.C. -    
299 1037801
Christian Hermann Zaro Sticker Christian Hermann Zaro
Jenifood Samutsongkhram F.C. -    
300 1074225
Zezinando Odelfrides Sticker Zezinando Odelfrides
Jenifood Samutsongkhram F.C. -    
301 1074836
อัมรินทร์ เยาดำ Sticker อัมรินทร์ เยาดำ
Wuachon United -    
302 1074640
ชยุตย์ นาคชำนาญ Sticker ชยุตย์ นาคชำนาญ
Wuachon United -    
303 1074769
วีรยุทธ จิตรขุนทด Sticker วีรยุทธ จิตรขุนทด
Wuachon United -    
304 1074765
วิทวัส เอี่ยมรัมย์ Sticker วิทวัส เอี่ยมรัมย์
Wuachon United -    
305 1074607
ไกรเกียรติ เบียดตะคุ Sticker ไกรเกียรติ เบียดตะคุ
Wuachon United -    
306 1074611
ไชยรัตน์ หมัดศิริ Sticker ไชยรัตน์ หมัดศิริ
Wuachon United -    
307 1074778
ศราวุฒิ จันทพันธ์ Sticker ศราวุฒิ จันทพันธ์
Wuachon United -    
308 1074841
อาทิตย์ สุนทรพิธ Sticker อาทิตย์ สุนทรพิธ
Wuachon United -    
309 1074576
เกรียงไกร พิมพ์รัตน์ Sticker เกรียงไกร พิมพ์รัตน์
Wuachon United -    
310 1074739
ภูริทัต จาริกานนท์ Sticker ภูริทัต จาริกานนท์
Wuachon United -    
311 1074636
จีระ เจริญสุข Sticker จีระ เจริญสุข
Wuachon United -    
312 1074626
กีรติ เขียวสมบัติ Sticker กีรติ เขียวสมบัติ
Wuachon United -    
313 1074782
ศุภเสกข์ ไก่แก้ว Sticker ศุภเสกข์ ไก่แก้ว
Wuachon United -    
314 1074585
เจษฎากร เหมแดง Sticker เจษฎากร เหมแดง
Wuachon United -    
315 1035962
Boabah Kwadwo Sticker Boabah Kwadwo
Wuachon United -    
316 1035155
Baga Jules Sticker Baga Jules
Wuachon United -    
317 1038710
Daiki Higuchi Sticker Daiki Higuchi
Wuachon United -    
318 1056118
Kone Seydou Sticker Kone Seydou
Wuachon United -    
319 1034620
Aron Da Silva Sticker Aron Da Silva
Wuachon United - Rookie  
320 1061790
Ney Faibano Sticker Ney Faibano
Wuachon United -    
321 1074756
วัชระ บัวทอง Sticker วัชระ บัวทอง
Chainat F.C. -    
322 1074734
ภาณุพงษ์ พิจิตรธรรม Sticker ภาณุพงษ์ พิจิตรธรรม
Chainat F.C. -    
323 1074802
สุเมธ อยู่โต Sticker สุเมธ อยู่โต
Chainat F.C. -    
324 1074586
เฉลิมศักดิ์ แก้วสุขแท้ Sticker เฉลิมศักดิ์ แก้วสุขแท้
Chainat F.C. -    
325 1074813
สุระเดช เสาไธสง Sticker สุระเดช เสาไธสง
Chainat F.C. -    
326 1074627
คัพฟ้า บุญมาตุ่น Sticker คัพฟ้า บุญมาตุ่น
Chainat F.C. -    
327 1074809
สุรเชษฐ งามทิพย์ Sticker สุรเชษฐ งามทิพย์
Chainat F.C. -    
328 1074652
ณรงค์ชัย วชิรบาล Sticker ณรงค์ชัย วชิรบาล
Chainat F.C. -    
329 1074804
สุทธินันท์ นนที Sticker สุทธินันท์ นนที
Chainat F.C. -    
330 1074727
พิทักษ์ น้อยขวา Sticker พิทักษ์ น้อยขวา
Chainat F.C. -    
331 1074743
ยุทธจักร์ ก้อนจันทร์ Sticker ยุทธจักร์ ก้อนจันทร์
Chainat F.C. -    
332 1074740
ภูวดล สุวรรณชาติ Sticker ภูวดล สุวรรณชาติ
Chainat F.C. -    
333 1074673
ธนากร ขำโขมะ Sticker ธนากร ขำโขมะ
Chainat F.C. -    
334 1074794
สันติ ไชยเผือก Sticker สันติ ไชยเผือก
Chainat F.C. -    
335 1074714
ปริญญา อู่ตะเภา Sticker ปริญญา อู่ตะเภา
Chainat F.C. -    
336 1074748
รัชพล นาวันโน Sticker รัชพล นาวันโน
Chainat F.C. -    
337 1063838
Pedrosa Galan Jose Antonio Sticker Pedrosa Galan Jose Antonio
Chainat F.C. -    
338 1060006
Michael Byrne Sticker Michael Byrne
Chainat F.C. -    
339 1055474
Kendall Jagdeosingh Sticker Kendall Jagdeosingh
Chainat F.C. -    
340 1056818
Lee Dong Won Sticker Lee Dong Won
Chainat F.C. -    
341 1074820
อดิศักดิ์ ดวงศรี Sticker อดิศักดิ์ ดวงศรี
BB-CU F.C. -    
342 1035774
Beyeme Jean Marc Sticker Beyeme Jean Marc
BB-CU F.C. -    
343 1074629
จักรพงษ์ ใหญ่โต Sticker จักรพงษ์ ใหญ่โต
BB-CU F.C. -    
344 1074693
นันทพล พิบูลย์พล Sticker นันทพล พิบูลย์พล
BB-CU F.C. -    
345 1074700
บุณยฤทธิ์ ปฐมทัศน์ Sticker บุณยฤทธิ์ ปฐมทัศน์
BB-CU F.C. -    
346 1074827
อนุชา ช่วยศรี Sticker อนุชา ช่วยศรี
BB-CU F.C. -    
347 1074722
พิเชษฐ์ อินทร์บาง Sticker พิเชษฐ์ อินทร์บาง
BB-CU F.C. -    
348 1074642
ชัยณรงค์ ทาทอง Sticker ชัยณรงค์ ทาทอง
BB-CU F.C. -    
349 1074796
สาลาฮูดิน อาแว Sticker สาลาฮูดิน อาแว
BB-CU F.C. -    
350 1074819
อดิศักดิ์ กานู Sticker อดิศักดิ์ กานู
BB-CU F.C. -    
351 1074848
ฮอสเซียม นิสซิม Sticker ฮอสเซียม นิสซิม
BB-CU F.C. -    
352 1074774
วุฒิศักดิ์ มูลมณี Sticker วุฒิศักดิ์ มูลมณี
BB-CU F.C. -    
353 1074822
อดุลย์ หมื่นสมาน Sticker อดุลย์ หมื่นสมาน
BB-CU F.C. -    
354 1074766
วิราชโรจน์ จันทร์เต็ง Sticker วิราชโรจน์ จันทร์เต็ง
BB-CU F.C. -    
355 1074799
สิทธิศักดิ์ ตาระพัน Sticker สิทธิศักดิ์ ตาระพัน
BB-CU F.C. -    
356 1050545
Hassan Naweed Bashir Sticker Hassan Naweed Bashir
BB-CU F.C. -    
357 1061248
Moussa Sylla Sticker Moussa Sylla
BB-CU F.C. -    
358 1037651
Cho Kwang Hoon Sticker Cho Kwang Hoon
BB-CU F.C. -    
359 1052065
Jacob Aikhionbare Sticker Jacob Aikhionbare
BB-CU F.C. -    
360 1055483
Kenneth Akpueze Sticker Kenneth Akpueze
BB-CU F.C. -    
361 1061772
New I-Mobile Stadium Sticker New I-Mobile Stadium
Stadium -    
362 1061773
New I-Mobile Stadium Sticker New I-Mobile Stadium
Stadium -    
363 1037670
Chonburi Stadium Sticker Chonburi Stadium
Stadium -    
364 1037671
Chonburi Stadium Sticker Chonburi Stadium
Stadium -    
365 1067611
SCG Stadium Sticker SCG Stadium
Stadium -    
366 1067612
SCG Stadium Sticker SCG Stadium
Stadium -    
367 1062148
Nongprue Municipality Stadium Sticker Nongprue Municipality Stadium
Stadium -    
368 1062149
Nongprue Municipality Stadium Sticker Nongprue Municipality Stadium
Stadium -    
369 1056905
Leo Stadium Sticker Leo Stadium
Stadium -    
370 1056906
Leo Stadium Sticker Leo Stadium
Stadium -    
371 1067559
Saraburi Provincial Administrative Organization Stadium Sticker Saraburi Provincial Administrative Organization Stadium
Stadium -    
372 1067560
Saraburi Provincial Administrative Organization Stadium Sticker Saraburi Provincial Administrative Organization Stadium
Stadium -    
373 1063340
PAT Stadium Sticker PAT Stadium
Stadium -    
374 1063341
PAT Stadium Sticker PAT Stadium
Stadium -    
375 1070490
Thephasadin Stadium Sticker Thephasadin Stadium
Stadium -    
376 1070491
Thephasadin Stadium Sticker Thephasadin Stadium
Stadium -    
377 1070447
Thammasat Stadium Sticker Thammasat Stadium
Stadium -    
378 1070448
Thammasat Stadium Sticker Thammasat Stadium
Stadium -    
379 1058160
Mae Fa Luang University Stadium Sticker Mae Fa Luang University Stadium
Stadium -    
380 1058161
Mae Fa Luang University Stadium Sticker Mae Fa Luang University Stadium
Stadium -    
381 1032005
700th Anniversary of Chiang Mai Stadium Sticker 700th Anniversary of Chiang Mai Stadium
Stadium -    
382 1032006
700th Anniversary of Chiang Mai Stadium Sticker 700th Anniversary of Chiang Mai Stadium
Stadium -    
383 1071909
Ubon Ratchathani Province Central Stadium Sticker Ubon Ratchathani Province Central Stadium
Stadium -    
384 1071910
Ubon Ratchathani Province Central Stadium Sticker Ubon Ratchathani Province Central Stadium
Stadium -    
385 1066799
Royal Thai Army Stadium Sticker Royal Thai Army Stadium
Stadium -    
386 1066800
Royal Thai Army Stadium Sticker Royal Thai Army Stadium
Stadium -    
387 1071614
TOT Stadium Sticker TOT Stadium
Stadium -    
388 1071615
TOT Stadium Sticker TOT Stadium
Stadium -    
389 1067421
Samut Songkhram Stadium Sticker Samut Songkhram Stadium
Stadium -    
390 1067422
Samut Songkhram Stadium Sticker Samut Songkhram Stadium
Stadium -    
391 1071098
Tinnasulanon Stadium Sticker Tinnasulanon Stadium
Stadium -    
392 1071099
Tinnasulanon Stadium Sticker Tinnasulanon Stadium
Stadium -    
393 1055754
Khao Plong Stadium Sticker Khao Plong Stadium
Stadium -    
394 1055755
Khao Plong Stadium Sticker Khao Plong Stadium
Stadium -    
395 1065087
Rajamangala National Stadium Sticker Rajamangala National Stadium
Stadium -    
396 1065088
Rajamangala National Stadium Sticker Rajamangala National Stadium
Stadium -    

News from the world of collecting

MOURINHO OUT, DE ROSSI IN.

MOURINHO OUT, DE ROSSI IN.

17/01/2024

One of the biggest recent Football news Is definitely circulating around the Capital city of Italy, Rome. Mourinho has been sacked by the Americans Friedkin. Many people are being sentimental but Daniele De Rossi has written part of the huge history of the club along with Francesco Totti who might also get back in considering the new circumstances.

Andrew Cole: The Newcastle United Hero

Andrew Cole: The Newcastle United Hero

13/09/2023

Andrew Cole, fondly known as "Andy Cole," is a name etched in the annals of Newcastle United's rich footballing history. Born on October 15, 1971, in Nottingham, England, Cole rose to prominence as one of the most prolific strikers in the Premier League during the 1990s.

Eric Abidal: A Life of Determination and Triumph in Football

Eric Abidal: A Life of Determination and Triumph in Football

12/09/2023

Eric Abidal's career is a tale of determination, resilience, and success in the world of football. Born on September 11, 1979, in Lyon, France, Abidal has left an indelible mark on the sport, both as a talented defender and as an example of sheer willpower. In this article, we will explore his career, key moments, and the inspiration he drew from his battle against illness.

Alan Shearer: A Football Legend

Alan Shearer: A Football Legend

11/09/2023

Alan Shearer, a name synonymous with goals, dedication, and a true love for the beautiful game, is undoubtedly one of the most iconic figures in the history of English football. Born on August 13, 1970, in Gosforth, Newcastle upon Tyne, Shearer's journey from a young boy kicking a ball in his backyard to becoming the Premier League's all-time top scorer is a testament to his extraordinary talent and passion for football.

© 2024 stickersone.com All Rights Reserved